Persondatapolitik

Senest revideret primo februar 2022

Krone Kapital A/S, Krone Kapital II A/S og Krone Kapital III A/S (fremover benævnt samlet som Krone Kapital A/S) har udarbejdet denne information om persondatabeskyttelse med henblik på at sikre overholdelse af gældende persondatalovgivning, herunder EU-forordningen om persondata (herefter kaldet ”GDPR”) samt databeskyttelsesloven.

Du kan heri læse mere om, hvordan vi behandler personoplysninger som led i driften af vores leasingvirksomhed, ligesom vi opfordrer dig til at læse den specifikke information om vores behandling af dine personoplysninger alt efter vores relation til dig.

Du finder link til den specifikke information nedenfor.

Derudover henviser vi til vores cookiepolitik, der gælder for indsamling af personoplysninger i forbindelse med benyttelse af vores hjemmeside www.kronekapital.dk med undersider.

 

Dataansvarlig og kontaktinformationer

Dataansvarlig er:

Krone Kapital A/S
Jernbanevej 16
7900 Nykøbing Mors
CVR-nr. 10074282

 

Hvis du har spørgsmål til behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte vores interne persondataansvarlige:

Rasmus Kærgaard Timmers
E-mail: rkt@kronekapital.dk
Telefon: 8877 4849

 

Krone Kapital A/S som dataansvarlig

Krone Kapital A/S er dataansvarlig i forbindelse med en række forskellige forretningsaktiviteter, som hovedsageligt omfatter følgende:

 • Behandling af personoplysninger om kunder, modparter og øvrige parter i forbindelse med sagsbehandling, hvor vi varetager vores kunders interesser.
 • Indhentelse af ID m.v. med henblik på at opfylde kravene i henhold til hvidvasklovgivningen.
 • Opbevaring af stamdata om kunder og modparter med henblik på at overholde de i bogføringslovens fastsatte bestemmelser.
 • Opbevaring og anvendelse af kontaktoplysninger om kunder med henblik på at markedsføre lignende ydelser og services i forhold til kunden.
 • Opbevaring og anvendelse af kontaktoplysninger om kunder med henblik på at foretage revision af vores datterselskabers aktiviteter.
 • Opbevaring og anvendelse af kontaktoplysninger med henblik på at udsende nyhedsbreve fra personer, som har givet samtykke hertil.

 

Krone Kapital A/S som databehandler
Udover leasing finansiering administrerer vi, som en række pengeinstitutter i henhold til særskilte administrationsaftaler. I forbindelse med disse aftaler agerer vi som databehandler, idet vi handler efter instruks fra de respektive pengeinstitutter, som er dataansvarlige overfor kunderne. Hvis du er kunde hos et pengeinstitut, som vi administrerer, og du har spørgsmål til håndteringen af dine personoplysninger, bør du kontakte din rådgiver eller dataansvarlige i pengeinstituttet.

 

Specifik information om behandling af dine personoplysninger
I denne information om persondatabeskyttelse har vi generelt beskrevet, hvordan vi som dataansvarlig behandler personoplysninger i Krone Kapital A/S, ligesom vi beskriver dine generelle rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger.

Eftersom vi behandler personoplysninger om mange forskellige kategorier af personer, har vi udarbejdet en specifik information, som afhænger af, hvilken relation vi har til dig. Vi opfordrer dig derfor til at læse den for dig relevante information her:

 • Kunder (privatpersoner)
 • Kunder (virksomheder, kommuner, foreninger, organisationer m.v.)
 • Modparter og øvrige parter (f.eks. leverandører,  m.v.)
 • Andre relationer (nyhedsbrevsmodtagere, samarbejdspartnere, advokater m.v.)
 • Medarbejdere
 • Jobansøgere

 

Principper for behandling af personoplysninger
Der er vigtigt for os at overholde de grundlæggende principper for behandling af personoplysninger.

Vi behandler kun relevante og nødvendige personoplysninger til bestemte formål.

Vi behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og nødvendige i forhold til formålet. Vi anvender således ikke andre personoplysninger, end dem, vi har brug for til det konkrete formål.

Det kan være bestemt ved lovgivning, hvilken type personoplysninger, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de personoplysninger, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse, som påhviler os i henhold til lovgivning.

 

Vi kontrollerer og opdaterer dine personoplysninger
Vi kontrollerer så vidt det er muligt, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Vi sørger også for at opdatere dine personoplysninger løbende, når vi bliver bekendt med ændringer. I forbindelse med oprettelse af dine stamdata i vores system, tilmelder vi dine stamdata (navn og adresse – og for selskaber også CVR-nr.) til Datavagten, som er koblet op på CPR-registret og CVR-registret, og løbende opdaterer ændringer af f.eks. adresse.

Da vores service er afhængig af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine personoplysninger. Du kan kontakte den relevante leasingkonsulent herom, eller benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer.

 

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige
Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af de pågældende personoplysninger.

Dette indebærer f.eks., at vi sletter personoplysninger om kunder 5 år efter kundeforholdets ophør, jf. bogføringslovens regler herom. Personoplysninger indhentet i forbindelse med behandlingen af konkrete sager eller tilbud vil blive opbevaret en passende periode efter sagens afslutning, hvilket vi er forpligtet til efter de regnskabsmæssige regler. Dette vil normalt være 5 år. I personoplysninger som vi opbevarer i henhold til vores forpligtigelser efter hvidvaskloven opbevares i en periode som ikke er under 5 år. Afhængigt af pålæg fra relevante myndigheder kan denne periode være op til 10 år. Der vil i en række sager være grundlag for at opbevare sagsoplysninger i længere end anført ovenfor, men kun sjældent over 10 år.

Visse stamoplysninger gemmes dog uden tidsbegrænsning for at kunne inddrive en fordring eller for at foretage forældelsesafbrydende skridt.

 

Vi har altid et lovligt grundlag for at behandle dine personoplysninger
Når vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med sagsbehandling, sikrer vi os, at vi altid har et lovligt grundlag for at behandle dine oplysninger.

Som oftest behandler vi dine oplysninger på baggrund af vores aftale om at udarbejde et leasingoplæg, vil grundlaget typisk være vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger.

Behandling af eventuelle følsomme personoplysninger sker med henblik på at fastlægge, gøre gældende eller forsvare et retskrav.

For så vidt angår indsamling af personoplysninger i sager omfattet af hvidvaskloven, gør vi det, fordi vi er underlagt en retlig forpligtelse. Vi er ligeledes underlagt en retlig forpligtelse, hvis vores indsamling følger af en stikprøvekontrol fra enten Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet eller Finanstilsynet.

 

I visse tilfælde skal vi indhente dit samtykke, inden vi behandler dine personoplysninger, f.eks. i forbindelse med udsendelse af elektroniske nyhedsbreve.

Et eventuelt samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os på rkt@kronekapital.dk.

Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hvis vi ønsker at anvende dine personoplysninger til et andet formål end det oprindelige, oplyser vi dig om det nye formål og – såfremt det er nødvendigt – beder vi om dit samtykke, før vi påbegynder databehandlingen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser vi dig om dette.

 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger uden et lovligt grundlag
Vi sikrer os altid, at der er et lovligt grundlag, inden vi videregiver dine personoplysninger til tredjepart.

I forbindelse med behandlingen af en sag, kræves der ikke samtykke til at videregive oplysninger til f.eks. retten eller en modpart, når det f.eks. sker som led i opfyldelsen af en aftale eller med henblik på at fastlægge, rejse eller forsvare et retskrav.

Vi indhenter ikke dit samtykke, hvis vi er retligt forpligtede til at videregive dine personoplysninger, f.eks. som led i indberetning til en myndighed.

Vi indhenter dit samtykke, før vi videregiver dine personoplysninger til modtagere i tredjelande, dvs. lande udenfor EU/EØS-området. Videregivelse af personoplysninger til tredjelande er dog kun relevant i forbindelse med konkrete opgaver. I det omfang vi lagrer kunde- og sagsoplysninger hos en ekstern samarbejdspartner (cloud-løsning), vil vi kun anvende samarbejdsparterne indenfor EU/EØS, der giver os betryggende sikkerhed for, at personoplysninger ikke lagres i tredjelande.

 

IT-sikkerhed
Vi har vedtaget interne regler om it-sikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt.

Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder, så vores medarbejdere kun har adgang til oplysninger, der er relevante for deres arbejde.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt og i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler herom.

I forbindelse med brug af eksterne samarbejdspartnere til opbevaring af personoplysninger (cloud-løsninger), sikrer vi os, at der er indgået databehandleraftale og at den pågældende samarbejdspartner har betryggende sikkerhedsprocedurer, og at efterlevelse af disse løbende kontrolleres.

 

Dine rettigheder
Indsigt i dine personoplysninger

Indsigelse mod vores behandling

Rettelse eller sletning af dine personoplysninger

Begrænsning af vores behandling

Tilbagekaldelse af samtykke

Dataportabilitet

Klage til Datatilsynet

 

Bemærk at der ikke altid er tale om en ubetinget ret, og der kan være situationer, hvor andre hensyn vejer tungere.

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os på rkt@kronekapital.dk

 

Indsigt i dine personoplysninger
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem, vi eventuelt måtte videregive dine personoplysninger til.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de personoplysninger, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder. Krone Kapital kan bede dig om at gøre nærmere rede for din anmodning for at fastslå din identitet.

Såfremt du ikke er kunde, men vi behandler personoplysninger om dig som led i en opgave for en kunde, kan der være særlige omstændigheder, der betyder, at vi ikke skal opfylde din indsigtsanmodning – f.eks. hvis oplysningerne er underlagt tavshedspligt.

 

Indsigelse mod vores behandling
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, f.eks. i forbindelse med vores brug af dine data til markedsføringsformål. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

 

Rettelse eller sletning af dine personoplysninger
Hvis de personoplysninger, vi behandler om dig, er ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante, er du berettiget til at få oplysningerne rettet eller slettet med forbehold for begrænsninger i gældende lovgivning og vores ret til at behandle oplysninger.

 

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

 

Begrænsning af vores behandling
Hvis du mener, at de personoplysninger, vi har registreret om dig, er forkerte, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores brug af oplysningerne, kan du kræve, at vi begrænser brugen af oplysningerne til opbevaring, indtil deres rigtighed kan verificeres, eller indtil det kan konstateres, om vores legitime interesser går forud for dine interesser.

 

Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke, f.eks. til at modtage vores elektroniske nyhedsbreve, hvor samtykke er en forudsætning. Hvis du tilbagekalder et samtykke skal du være opmærksom på, at vi muligvis ikke vil være i stand til at levere den ydelse eller service, dit samtykke vedrører. Der kan også være tilfælde, hvor vi er forpligtet til en bestemt behandling af dine personoplysninger, og hvor vi derfor skal fortsætte med at behandle dine personoplysninger.

 

Dataportabilitet
Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af et samtykke eller en aftale med dig (f.eks. hvis du er kunde), og behandlingen af oplysningerne er automatiseret, har du ret til at modtage en kopi af de personoplysninger, du har givet os, i et elektronisk maskinlæsbart format (f.eks. via e-mail)

 

Klage til Datatilsynet
Hvis du mener, at der foregår uretmæssig behandling af dine personoplysninger, bør du først drøfte dette med leasingkonsulenten på sagen. Du kan også klage til den persondataansvarlige.

Mener du, at du – trods klage til vores dataansvarlige – ikke bliver behandlet korrekt, kan du klage til Datatilsynet. Se de til enhver tid gældende kontaktoplysninger m.v. på www.datatilsynet.dk